Les parfums GuerlainMy Insolence

http://www.guerlain.com/int/fr/base.html#/fr/home-parfum/

Shalimar Parfum Initial

http://www.guerlain.com/int/fr/base.html#/fr/home-parfum/

Aqua Alegori

http://www.guerlain.com/int/fr/base.html#/fr/home-parfum/

L'instant de Guerlain

http://www.guerlain.com/int/fr/base.html#/fr/home-parfum/

Idylle
http://www.guerlain.com/int/fr/base.html#/fr/home-parfum/

Shalimar

http://www.guerlain.com/int/fr/base.html#/fr/home-parfum/

Insolence
http://www.guerlain.com/int/fr/base.html#/fr/home-parfum/

Vol de nuit
 http://www.guerlain.com/int/fr/base.html#/fr/home-parfum/

Samsara

http://www.guerlain.com/int/fr/base.html#/fr/home-parfum/

Champs Elysees

http://www.guerlain.com/int/fr/base.html#/fr/home-parfum/


Jardin de Bagatelle

http://www.guerlain.com/int/fr/base.html#/fr/home-parfum/

L'instant Magique


http://www.guerlain.com/int/fr/base.html#/fr/home-parfum/

Mistouko


http://www.guerlain.com/int/fr/base.html#/fr/home-parfum/

Chamade

http://www.guerlain.com/int/fr/base.html#/fr/home-parfum/

Nahema
http://www.guerlain.com/int/fr/base.html#/fr/home-parfum/


Aucun commentaire:

Publier un commentaire